حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
شیوه نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمی