حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
راهنمای استفاده از نرم افزار ENDNOTE جهت درج منابع در متن پایان نامه