حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
فرمهاي مورد نياز دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد جهت انجام مراحل مختلف پايان نامه

 

فرم الف

 

فرم ب

 

فرم 1. پيشنهاد تحقیق پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد (پروپوزال)

 

فرم 2. دستاوردهاي حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد

 

فرم 3. تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد

 

فرم 4. تعهد ظرفیت (انتظار جهت اخذ کد استاد)

 

فرم 5. گزارش ارزیابی طرح تحقیق(پروپوزال) کارشناسی­ ارشد اعضای کمیته تخصصی گروه

 

فرم 6. اعلام آمادگی دانشجو جهت دفاع

 

فرم 7. شرکت در جلسات دفاع

 

فرم 8. اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه

 

فرم 9. صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم 10. ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم 11. ارزیابی مدیریت پژوهش از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم 12. تائید اصلاحات پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد پس از جلسه دفاع و صدور مجوز صحافی

 

فرم 13. تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان‌نامه كارشناسي ارشد

 

فرم 14. انصراف از نمره مقاله

 

فرم 15. تحويل نسخه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد و تسویه حساب

 

فرم 16. درخواست صدور کد برای اساتید راهنما و مشاور در مقطع کارشناسی ارشد

 

فرم 17. درخواست صدور معرفی نامه

 

فرم 18. ابلاغ استاد پایان نامه

 

فرم 19. گزارش سه ماهه پيشرفت فعاليتهاي علمي و اجرایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

فرم 20. اعلام تاریخ دفاع به داور پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم 21. تعهدنامه اصالت پایان نامه

 

فرم 22. اعلام نظر داور

 

فرم ثبت و توصیف پایان نامه-سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.ايران