حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
دفترچه راهنمای مراحل اخذ، تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد