حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
نمونه تفاهم نامه ایجاد مراکز رشد وابسته(اقماری) دانشگاه آزاد اسلامی(24-07-95)

 

نمونه تفاهم نامه ایجاد مراکز رشد وابسته(اقماری) دانشگاه آزاد اسلامی