حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
شیوه نامه اجرایی تاسیس شرکتهای دانش بنیان فرهنگی، هنری و اجتماعی(24-07-95)

 شیوه نامه اجرایی تاسیس شرکتهای دانش بنیان فرهنگی، هنری و اجتماعی