حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
همايش ملي جايگاه و نقش دنياي اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني - دانشگاه دفاع ملي