تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
لیست مقالات عمران - همايش ملي عمران و معماري با رويکردي بر توسعه پايدار-مرداد1394


عنوان مقاله

نویسندگان

نام فایل

تکنولوژي و فناوري نانو در صنعت ساختمان

بهاره مهدیزاده ، حسن دادرس ، لیلاوظیفه ،سولماز امیرقناعتی ،میلاد اسفندفر

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/0E2A5DA44779.pdf

ارزیابی خواص الیاف پلی پروپیلن بر روي بتن خودتراکم حاوي خاکستر
بادي، خاکستر پوستهي شلتوك برنج و دودهي سیلیسی

حامدترابی خداشهري ، امیرحسین عبدي نژاد نوحدانی

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/02D202D494E5.pdf

مقایسه ضوابط ویژه طراحی ستون تحت حریق با نتایج شبیهسازي عددي

امیر گلابگیر ، محمد حسن میثمی

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/2E2FB0F3A382.pdf

SPT-T ارزیابی ظرفیت باربري جداري شمع از آزمایش

حمید نیکویه

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/3AB43F9CAD49.pdf

مقایسه اجزاء و نحوهي اجراي سقفهاي متال دك (عرش فولادي) و دالهاي
پیش تنیده نسبت به یکدیگر

مهدي مهدوي عادلی .کیان کارساز

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/3DF96D1C840F.pdf

طراحی سازه با سیستم (TADAS) بررسی اثر میراگرهاي جاري شونده
قاب خمشی بتنی متوسط

حامد همراه ، محمد رضا شیرین کام ، حامد پوراحمدي صفت عربانی

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/4CFAA1308BFD.pdf

ارزیابی رفتار غیرخطی اتصالات با مقطع کاهش یافته تیر
در سازه هاي فولادي

حسین جاماسبی

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/5A8966412A14.pdf

اهمیت استفاده از دیوارهاي پیش ساخته کامپوزیت معدنی براي
ساختمان هاي با اهمیت زیاد به عنوان گزینه مناسب زمان وهزینه اجرا

مهدي مهدوي عادلی ، ولید عنصري

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/08E3CF9BB5C6.pdf

بررسی مشخصات دینامیکی خاك مسلح شده
باریشه ي گیاه

صدیقه سلطانخواه، رضا جمشیدي چناري ،مهران کریمپورفرد

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/20DAFC15990A.pdf

انتخاب سقف ساختمانی بهینه با درنظر گرفتن متغیرهاي وزن و هزینه

رضا صیادیان ، مهدي مهدوي عادلی

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/25F074278C2C.pdf

ارزیابی رفتار زهکشی نشده ماسه ساحل نور با استفاده از آزمایش هاي
فشاري سه محوري استاتیکی

سیاوش سلامت پور  ، حسین معتقدي  ، عباس مختاري

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/50FDEEF88F78.pdf

بررسی استفاده از سازه هاي سبک فولادي توسعه پایدار شهري (LSF )

سید محمود جزایري مقدس ،محمد رضا حسابی

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/66BB23661823.pdf

(FCA) پیش بینی توسعه افقی شهرها با استفاده از اتوماتاي سلولی فازي
جهت نیل به توسعه پایدار شهري (GIS) در سیستم اطلاعات مکانی
(مطالعه موردي شهر مشهد)

فرهاد رستمی گله ، روزبه شاد ، مرجان قائمی

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/76E44374BAA1.pdf

امکان سنجی مصرف گریتینگ هاي کامپوزیت به جاي گریتینگ هاي فلزي
در تاسیسات نفتی اسکله جزیره خارك

مهدي مهدوي عادلی ، صادق زکی

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/101B4DE88BAB.pdf

بررسی علل ایجاد ترك و فرسایش در خاکریزهاي احداثی در تالابهاي کشور و ارائه راهکاري مناسب جهت جلوگیري از بروز آنها

مهدي مهدوي عادلی  ، جابر اردشیرخوب

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/507ADE9DDD37.pdf

مقایسهي ضریب بازتاب ساختمان در ویرایش چهارم و سوم آییننامه
( طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد 28

موسی موسی پور ، مونا حقیقی فر

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/511D6A203584.pdf

بررسی عملکرد ستونهاي چند گانه جهت اصلاح خاکریز هاي واقع بر
زمین نرم

محسن موسیوند ، امیر محمد امیري ، رضا موسی زاده

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/4155D2538099.pdf

عملکرد تهویه طبیعی بادگیرهاي یکطرفه و دوطرفه در محیطهاي مسکونی:
بررسی آزمایشگاهی و عددي

جواد تشکري ، حمید منتظري ، فاطمه منتظري

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/78697D9A0051.pdf

ارزیابی مقاومت کششی آسفالت بازیافتی محل، با افزودن خاکستر بادي
و سرباره کوره، سیمان

رضا عرفانیان نیا ، شیما نجار ، فریدون صفري

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/A05FAB014367.pdf

(LSf) سیستم قاب سبک فولادي

بهاره مهدیزاده ، حسن دادرس ،سیدمهدي سعیدي ، امید نوري ، راستین رمضان پور

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/AACC1CFF08C9.pdf

تفاوت قابهاي داراي میانقاب و بدون آن در تحلیل استاتیکی غیر خطی

احسان اختر منش، امیر بهشاد، عبدالحسین پاك نژادي

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/B690A8C59C7A.pdf

بررسی ضریب برجهندگی روسازي راه با استفاده از خاك بازیافتی تثبیت شده با
سیمان

رضا عرفانیاننیا ، شیما نجار، فریدون صفري

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/BDB63712D9F8.pdf

مدلسازي یک ساختمان در شهر سمنان با توجه به شرایط اقلیمی واستفاده
از مصالح با ضرایب مقاومت حرارتی مناسب

اسماعیل ساداتی، نادر رهبر

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/C2CC996598A2.pdf

ارزیابی مقاومتی بازیافت سرد آسفالت با استفاده از کف قیر

رضا عرفانیان نیا ، شیما نجار، شیما لطفی پور

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/DF2BC5A0A5CA.pdf

بررسی و مقایسه روش هاي اجرایی احداث ایستگاه هاي متروي اهواز
Top-Down Method طرح مورد مطالعه

مهدي مهدوي عادلی ، محمد کاظم خلیلیان

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/EDCAACA74775.pdf

مطالعه عددي رفتار منحنی مشخصه زمین درتونل هاي سطحی در زمین نرم

رضا موسی زاده ، محسن موسیوند ، امیر محمد امیري

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/EEA42AFEF142.pdf

بهینه نمودن جانمایی سازه هاي داخل بنادر به روش الگوریتم ژنتیک

آفاق السادات نبوي گلده ، میراحمد لشت نشایی

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/FC4274366084.pdf

بررسی تاثیرات استفاده از پوزولان هاي مختلف بر مشخصات مکانیکی
EPS بتن سبک حاوي ذرات

میر علیمحمد میرگذار لنگرودي ، حسین پورخانی بازکیایی ، حامد پوراحمدي صفت عربانی ، سیده صدیقه
میرگذار لنگرودي

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/mirgozar.pdf

ارائه معیاري جهت اولیت بندي تخصیص منابع جهت پایگاه اورژانس یا
پایگاه هلال احمر در حاشیه محورهاي مواصلاتی بر اساس مدل سازي با
شبکه عصبی مصنوعی

حسین پورخانی بازکیایی ، میرعلیمحمد میرگذار لنگرودي

 

http://fshiau.ac.ir/articles/omran94/pourkhani.pdf