تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
لیست مقالات معماری - همايش ملي عمران و معماري با رويکردي بر توسعه پايدار-مرداد1394

عنوان مقاله
نویسندگان
دانلود
طراحی شهرك با ایده هاي بومی موثر در کاهش مصرف انرژي در منطقه شمال کشور
سارا میر رضوي ، امین مهرتاش
بررسی نقش مدیریت بحران در توسعه پایدار روستایی منطقه سیستان
محمودرضا میرلطفی ، طاهره محمدزایی راد
انرژیهاي نو در معماري
بهاره مهدیزاده,حسن دادرس ,سید مهدي سعیدي,فاطمه ظفري,محدثه گودرزي پور
بررسی و تحلیل نقش دانش بومی در توسعه پایدار روستایی
مطالعه موردي: (دهستان قائم آباد منطقه سیستان)
میثم بندانی ، محمود رضا میر لطفی ، اعظم شیبانی شاد
شناخت تاثیر مشخصات کالبدي سایبان در کاهش مصرف انرژي
(مطالعات موردي:یزد)
حسن سجادزاده، مهیارقنبرگنبدي، فاطمه قنبري
شاخص هاي عمومی شهر دوستدار کودك
وحید کارخانه، حمید احمدي
تاثیر گودال باغچه ها در آسایش اقلیمی ساکنان منطقه کاشان نمونه موردي
خانه باکوچی
حسن سجادزاده ، سپیده همتی ، بهناز فراهانی کیا
معماري فضاهاي آموزشی متناسب کودك و بررسی مراحل رشد کودك
فاطمه خسروي لقب ،احمد ترکمان،سوگل شمتوب
تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان و راه رسیدن به طراحی پایدار
محمد پیر محمدي ، وحیدرفیعی
طراحی انعطاف پذیر در خانه هاي مسکونی
مریم میرزازاده نیارق ،محمدرضا بمانیان
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه کارافرینی زنان در مناطق روستایی
حمید حیدري مکرر ، افسانه سارانی
بررسی الگوهاي معماري پایدار در اقلیم گرم و خشک ( نمونه موردي خانه
هاي سنتی شهر کاشان)
حسین سجاد زاده،وحید کارخانه،نیلوفر مکفی
شناخت و بررسی دیوارهاي سبز جهت کاهش اتلاف انرژي ساختمان ها
حسن سجادزاده ،فاطمه غلامی ،جواد قطب زاده
موانع اجرایی براي صرفه جویی انرژي در ساختمان
مهدیه السادت مکی منشادي ، سمان خرم نژاد ، یاسمن روحی، رعنا منصوریان
بررسی چارچوب و اصول معماري پایدار در شهرك هاي مسکونی
(نمونه موردي شهرك اکباتان تهران)
حسن سجادزاده ، مصطفی اکبري نژاد، فرید اکبري
طراحی اقلیمی ساختمانهاي شهر بوشهر
مبتنی بر تغییرات اقلیمی
بهاره مزینانیان، نیلوفر نیکقدم
نقش مشارکت اجتماعی در شکلگیري توسعه پایدارروستایی
مطالعه موردي: (دهستان قائم آباد منطقه سیستان)
حمید حیدري مکرر، اعظم شیبانی شاد، طاهره محمدزایی راد، طیبه قادرشفق
معیارهاي زمینهگرایی در طراحی باغ کودك با رویکرد پایداري اجتماعی
پرستو پورنیازي ، طاهر وحیدي
بررسی طرح مرمت و بازسازي عمارت کلاه فرنگی شهر رشت
ژیلا صمدي ، میلاد وطن خواه ، سیده منصوره حسینی نژاد
شاخص هاي برنامه ریزي توسعه پایدار شهري با رویکرد برنامه ریزي هسته اي
مجتبی ملکی چوبري ، حامد رحمتی
ساختمانهاي هوشمند و کاربرد انرژيهاي نو در توسعه پایدار
(دو نمونه مطالعه موردي)
مریم نادربیگی ، ساناز لیتکوهی ،الهه نادري
AHP ارائه الگوي بهینه براي مکان یابی فضاي سبز با روش
TOPSIS والویت بندي مکانی با استفاده از روش
(منطقه مورد مطالعه:منطقه 2 شهر تهران)
فاطمه هدایت نیا ، سید عقیل ابراهیمی
تحلیلی بر مدیریت شهري و نقش آن در آگاهی ازحقوق شهروندي و
شهروندسازي مطالعه موردي شهرستان لنگرود
علی صفاري راد ، میثم تحویلداري
تحلیلی برنقش امنیت در فضاهاي شهري با رویکرد توسعه گردشگري
شهري و با تاکید بر مولفه هاي امنیت ساز فضاهاي عمومی (مطالعه موردي
شهر تالش)
علی صفاري راد، میثم تحویلداري
تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان و راه رسیدن به طراحی پایدار
محمد پیر محمدي ، وحیدرفیعی
بررسی وجوه توسعه پایدار محیطی در معماري تئاتر شهر تهران با رویکرد
پدیدارشناسی
محمدباسط قرشی میناآباد ، رضا پرویزي ، میثم تحویلداري
گردشگري روستاي و اصول توسعه گردشگري پایدار
میثم زردان ، مسلم منصوربهمنی
تحلیل موانع محیطی ، اجتماعی – فرهنگی و کالبدي - فضایی
اجراي طرح هاي هادي در روستاهاي کوهستانی با رویکرد توسعه
پایدار(مطالعه موردي: شهرستان رضوانشهر)
نصرالله مولائی هشجین ، میثم تحویلداري
بررسی نقش بازیافت در کاهش حجم جریان نخالههاي ساختمانی به سمت
محلهاي دفن نخاله
سیما حیدرزاده
اصول پایداري در معماري ایران پیش از اسلام
آسیه رعیتی ایل بیگی
بررسی و نقش دانش بومی در کشاورزي و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار
میثم بندانی، محمود رضا میرلطفی ، زري کدیور  و زهره سنجرانی
بررسی و شناخت نقاط داراي جاذبه گردشگري روستایی در منطقه سیستان
صادق اصغري لفمجانی ، طاهره محمدزایی راد
اصول و معیارهاي پایداري در تجارب جهان
ساناز خانبانزاده
تهویه مطبوع ساختمانهاي تجاري زیرزمینی با استفاده از هواکش خورشیدي و مبدل حرارتی هوا- زمین
افسانه درخشانی نیا ، شراره مولوي چترودي ، حسین مدي
جایگاه مسکن در شکلگیري جوامع پایدار
سیده نرگس حسینی ، دکتر مهدي محمودي
بررسی معماري مناطق کوهستانی گیلان،ارائه چالش ها و راهکارها به منظور توسعه گردشگري
نادیا ره
رابطه فرم ساختمان و عناصر معماري سنتی با آسایش حرارتی
خانه هاي گیلان
حسن سجادزاده ، مژگان معطري ، فاطمه صفرعلیخانی
راهکارهاي طراحی اقلیمی در معماري بناهاي سنتی یزد
حسن سجادزاده ، فاطمه اصیلیان بیدگلی ، فریده سادات چاوشی زاده
بررسی تاثیرات پنجره هاي دو جداره بر آسایش حرارتی در
خوابگاه ها
نگار هوشنگی ، اشکان یاغلی
بررسی نقش گردشگري و معماري پایدار در راستاي تحقق توسعه پایدار
ژیلا صمدي ، میلاد وطن خواه ، سیده منصوره حسینی نژاد
معماري همساز با محیط زیست روستا با تاکید بر طبیعت گردي
مطالعه موردي روستاي کیاباد تخت در استان گیلان
مریم غلامی نصفجی ، محمدرضا بمانیان
هنر،فرهنگ ومعماري بومی
محمدبهزادپور ، اکبر اکبر زاده ، محمد مهدي فتوحی قزوینی ,زهراآشینه
اولویت بندي نیاز به خدمات آموزشی محلات حاشیه نشینی شهر مشهد
(MC-SDSS) براساس سیستم پشتیبانی فضایی چند معیاره
مریم مرادي، علیرضا شیرخانی
بررسی سیستم هاي فتوولتائیک در معماري نوین
بهاره جعفري
بررسی تأثیر و نقش شوادون در آسایش و پایداري اقلیمی خانه هاي
دزفول
حسن سجادزاده ، نرجس طهماسبی
جایگاه معماري پایدار در رابطه با معماري بومی متناسب با اقلیم
محمد پیر محمدي ، مهرداد احمدي