حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
دومين کنفرانس ملي مديريت و بحران و HSE

 پایگاه اینترنتی کنفرانس