حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
کنفرانس ملي نقش صنعت کشاورزي در اقتصاد مقاومتي - واحد رودهن