حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
امکان سنجي توثيق درآمدهاي آتي و دارايي هاي نامشهود شرکت ها(با تاکيد بر شرکت هاي دانش بنيان و SME ها) ...- بانک صادرات ايران