حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
همايش ملي سبک زندگي امام هادي(ع) - واحد سمنان