حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
گروهنام و نام خانوادگیرتبه علمیهمکاریپست الکترونیک 
علوم انسانیآزاده لاریجانیمربیهیئت علمیlarijani.azadeh@fshiau.ac.irصفحه شخصی
علوم انسانیندا عابدی مقدممربیهیئت علمیneda.abedimoghaddam@fshiau.ac.irصفحه شخصی
علوم پایهلیلا حامدی مبرااستادیارهیئت علمیleila.hamedimobarra@fshiau.ac.irصفحه شخصی
علوم پایهمریم اعتمادیاستادیارهیئت علمیmaryam.etemadi@fshiau.ac.irصفحه شخصی
علوم پایهمریم محقق تبارمربیهیئت علمیm.mohagheghtabar@fshiau.ac.irصفحه شخصی
علوم پایهنیره تنهامربیهیئت علمیtanha.na@fshiau.ac.irصفحه شخصی
عمران صنم صالحیمربیهیئت علمیsanam.salehi@fshiau.ac.irصفحه شخصی
عمران فرانک پیشگراستادیارهیئت علمیfaranak.pishgar@fshiau.ac.irصفحه شخصی
معماریفاطمه آهنیمربیهیئت علمیf.ahani@fshiau.ac.irصفحه شخصی
معماریمینوچهر مرزبانمربیهیئت علمیminoocher.marzban@fshiau.ac.irصفحه شخصی
کامپیوتر سارا معتمداستادیارهیئت علمیsa.motamed@fshiau.ac.irصفحه شخصی
کامپیوترالهام عسكريمربيهیئت علمیaskary.elham@gmail.comصفحه شخصی