تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
گروهنام و نام خانوادگیرتبه علمیهمکاریپست الکترونیک 
الکترونیک داوود جلالیانمربیهیئت علمیd_jalalian@fshiau.ac.irصفحه شخصی
الکترونیکعلی مرزبانمربیهیئت علمیali.marzban@fshiau.ac.irصفحه شخصی
حسابداریسعید عبدیمربیهیئت علمیs.abdi@fshiau.ac.irصفحه شخصی
حسابداریکبیر صابر مبصرمربیهیئت علمیkabir.saber@fshiau.ac.irصفحه شخصی
علوم انسانیغلامرضا تقی زاده رهقیمربیهیئت علمیgholamreza.taghizadeh@fshiau.ac.irصفحه شخصی
علوم پایهبیژن حسنی لیچائیمربیهیئت علمیbijan.hasani@fshiau.ac.irصفحه شخصی
علوم پایهفرهاد شریف فراستادیارهیئت علمیfarhad.shariffar@fshiau.ac.irصفحه شخصی
علوم پایهمحمدرضا آرزماستادیارهیئت علمیmohammadreza.arazm@fshiau.ac.irصفحه شخصی
علوم پایهمسعوده ملکیاستادیارهیئت علمیm.maleki@fshiau.ac.irصفحه شخصی
عمران حامد پوراحمدی صفتمربیهیئت علمیhamed.pourahmadi@fshiau.ac.irصفحه شخصی
عمرانعباس شریف فرمربیهیئت علمیabbas.shariffar@fshiau.ac.irصفحه شخصی
عمرانمیرعلی محمد میرگذار لنگرودیاستادیارهیئت علمیali.mirgozar@fshiau.ac.irصفحه شخصی
عمرانهدی پورغفار مغفرتیمربیهیئت علمیhoda.porghafar@fshiau.ac.irصفحه شخصی
معماریسید مسعود موسویمربیهیئت علمیmasoud.mousavi@fshiau.ac.irصفحه شخصی
معماریمحمد سقراطیمربیهیئت علمیmohammad.soghrati@fshiau.ac.irصفحه شخصی
مکانیکبابک ابراهیمیمربیهیئت علمیb.ebrahimi@fshiau.ac.irصفحه شخصی
مکانیکرضا نجارمربیهیئت علمیreza.najar@fshiau.ac.irصفحه شخصی
مکانیکشهرام فلاحتکارمربیهیئت علمی flahatkar.sh@fshiau.ac.irصفحه شخصی
مکانیکعلی ملیحیمربیهیئت علمیali.malihi.d@fshiau.ac.irصفحه شخصی
کامپیوترعلی حاجی پورمربیهیئت علمیa.hajipour@fshiau.ac.irصفحه شخصی
کامپیوترمحمد نژادهمربیهیئت علمیm.nejadeh@fshiau.ac.irصفحه شخصی
کامپیوترمهدی فرخ بخت فومنیاستادیارهیئت علمیm.farrokhbakht@fshiau.ac.irصفحه شخصی