سوم مردادماه سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت گرامی باد. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  تماس با ما