پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 اطلاعیه در خصوص تاریخ تحویل طرح نهایی:

تاریخ تحویل طرح نهایی برای آن دسته از دانشجویان که طرح نهایی را در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ اخذ کرده اند، ساعت ۱۰ صبح روزسه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۸ می باشد. دانشجویان موظف هستند شخصا در ساعت و تاریخ اعلام شده با در دست داشتن تمام مدارک خواسته شده به شرح زیر در دانشگاه حضور یابند.
مدارک :
۱- یک جلد رساله صحافی شده
۲- مدارک فنی به مقیاس ۱/۲۰۰ در شیتهای ۵۰*۷۰ به صورت Cad 
۳-پوسترها به تعداد دلخواه در ابعاد ۵۰*۷۰
۴- یک cd حاوی متن رساله، نقشه های فنی و پوسترها
۵- پوسترها در اندازه A3
۶- ماکت به مقیاس1/200
 
 موفق و موید باشید