حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجویان معماری :

تاریخ تحویل پروژه نهایی دانشــجویانی که واحـــــد طـــراحی معماری 3 را با اســــتاد آقاي سقراطی اخـــذ نمــــــــوده اند روزسه شنبه مــــــورخ 1397/04/26میباشد.حضور دانشـــــجویان در تاریخ مذکور با بهمراه داشتن کلیه مدارک مربوط راس ساعت 10 صبح دردانشگاه الزامی می باشد و عدم حضور دانشجو در جلسه تحویل به منزله حذف درس تلقی می گردد.