حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجویان معماری :

تاریخ تحویل پروژه نهایی دانشــجویانی که واحـــــد طـــراحی معماری 1 را با اســــتاد آقاي پوروخشوری اخـــذ نمــــــــوده اند روزیک شنبه مــــــورخ 1397/04/24میباشد.حضور دانشـــــجویان در تاریخ مذکور با بهمراه داشتن کلیه مدارک مربوط راس ساعت 10 صبح دردانشگاه الزامی می باشد و عدم حضور دانشجو در جلسه تحویل به منزله حذف درس تلقی می گردد.