پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجویان معماری :

تاریخ تحویل پروژه نهایی دانشجویانی که واحـد طراحی معماری (1) وطراحی معماری (3) را با اســـتاد آقای سقراطی اخـــذ نمـوده اند روزسه شنبه مــــورخ 1396/11/12میباشد.حضور دانشجویان در تاریخ مذکور با بهمراه داشتن کلیه مدارک مربوط راس ساعت 10  صبح دردانشگاه الــزامی می باشد و عــدم حضور دانشجو      در جلسه تحویل به منزله حذف درس تلقی می گردد.