پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجویان معماری :

تاریخ تحویل پروژه نهایی دانشــجویانی که واحـــــد طـــراحی فنی را با اسـتاد خانم سندی اخـــذ نمــــــــوده اند روزچهارشنبه مـــــورخ 1396/11/11میباشد.حضور دانشجویان در تاریخ مذکور با بهمراه داشتن کلیه مدارک مربوط راس ساعت 10 صبح دردانشگاه الزامی می باشد و عدم حضور دانشجو در جلسه تحویل به منزله حذف درس تلقی می گردد.