حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشحویان محترم معماری:

بدینوسیله به استحضار میرساند کلیه تحویل پروژه های دانشجویان در روز یکشنبه مورخ 96/11/08 لغو و تاریخ های

جایگزین متعاقبا اعلام خواهد شد.