پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجویان معماری :

تاریخ تحویل پروژه نهایی دانشــجویانی که واحـــــد طـــراحی معماری 2 را با اســــتاد خانم خان والی اخـــذ نمــــــــوده اند روزسه شنبه مــــــورخ 1396/11/10میباشد.حضور دانشجویان در تاریخ مذکور با بهمراه داشتن کلیه مدارک مربوط راس ساعت 10 صبح دردانشگاه الزامی می باشد و عدم حضور دانشجو در جلسه تحویل به منزله حذف درس تلقی می گردد.

موارد درخواست شده :

حداقل دو نمای اصلی

دو مقطع

دو پرسپکتیو داخلی و خارجی

پلانهای طبقات با مقیاس 1:100

سایت پلان

ماکت با مقیاس 1:100 یا 1:200