پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجویان معماری :

تاریخ تحویل موقت دانشــجویانی که واحـــــد روستا (2) را با اســــتاد خانم  مشفق اخـــذ نمــــــــوده اند روز یکشنبه

مــــــورخ1396/10/03میباشد.حضور دانشجویان در تاریخ مذکور با بهمراه داشتن کلیه مدارک مربوط راس ساعت

12:30 صبح دردانشگاه الزامی می باشد و عدم حضور دانشجو در جلسه تحویل موقت به منزله حذف درس تــلــقی  می گردد.