پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجویان معماری :

تاریخ تحویل موقت دانشــجویانی که واحـــــد طـــراحی معماری 2 را با اســــتاد خانم  خان والی اخـــذ نمــــــــوده اند

روز یکشنبه مــــــورخ1396/09/26میباشد.حضور دانشجویان در تاریخ مذکور با بهمراه داشتن کلیه مدارک مربوط

راس ساعت 10 صبح دردانشگاه الزامی می باشد و عدم حضور دانشجو در جلسه تحویل موقت به منزله حذف درس تلقی می گردد.