حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 نشست تخصصي مواد مخدر و اثرات سوء آن بر جوانان با حضور كارشناسان نيروي انتظامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان فومن  برگزار شد.