حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت