حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 همزمان با ماه پرفضیلت رمضان ، دکتر سیدسجاد گشتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت طی نشستی با کارکنان این واحد دانشگاهی، ضمن تشریح وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی ، موفقیت و پیشرفت در حوزه های مختلف را در گروی رضایتمندی مراجعین به دانشگاه و ارائه خدمات مناسب به جامعه دانشگاهی بویژه دانشجویان در قالب تکریم ارباب رجوع دانست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، دکتر گشتی تاکید کرد: پاسخگویی مناسب به دانشجویان و ارائه خدمات در شان آنان، بهترین راه معرفی دانشگاه آزاد اسلامی است.