حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

فابل دانشجویان عزیز:

طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه به شماره 10/27005 ، تاریخ 1397/06/07:

 

 

نرخ شهریه دانشجویان قدیم ( شامل ورودهای 1396و ماقبل ):

 

شهریه ی پایه : براساس شهریه ی پایه ای که هر ورودی در سال 1396 پرداخت کرده است، در سال تحصیلی 98-1397بدون افزایش در نظر گرفته می شود.

 

شهریه ی متغیر: برای دانشجویان فعلی دانشگاه ( شامل ورودی های سال 96و ماقبل )،نسبت به شهریه متغیر پرداختی در سال 96نرخ افزایش به شرح زیر است:

 

1- برای دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند، نرخ افزایش 10درصد اعمال  می گردد.

 

2-برای سایر دانشجویانی که در زمانی خارج از زمان مقررشده ،  نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند، نرخ افزایش 12.5درصد اعمال می گردد.