حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

جلسه دفاع دانشجویان معماری ششم اردیبهشت ماه 94 برگزار می گردد.

لذا دانشجویان با در دست داشتن مدارک خواسته شده راس ساعت 10 صبح به آموزش مراجعه فرمایند.