حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 این کتاب توسط یکی از اعضای محترم علمی واحد پرند  در دست تالیف است.