تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

دانشجویان مشمول حتما در خصوص آگاهی از وضعیت معافیت تحصیلی خود به آقای مهدیزاده مسئول نظام وظیفه مراجعه نمایند.