تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

دانشجویان گرامی :زمان اتمام حذف و اضافه  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 ساعت 6 صبح تعیین شده است. لذا در فرصت باقیمانده ضمن مراجعه به سایت آموزشیار نسبت به انتخاب و یا حذف واحد خود اقدام نمایید. بدیهی است دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در زمان مقرر نشوند می بایست در ترم جاری از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.