پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

ردیف تاریخ ورودی نوبت اول ( ساعت ) نوبت دوم ( ساعت ) 
1 1 اسفند  97 و ماقبل 15 الی 21 22 الی 6  صبح
2 2 اسفند 98 و 99  15 الی 21 22 الی 6 صبح 

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت