پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 آیین نامه اعطای امتیاز به اعضای هیات علمی متقاضی تدریس جهت تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثار گر دارای افت تحصیلی و مشروطی و نیازمند به مشاوره تحصیلی 

 

 

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت