پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

 مبالغ وام دانشجویی مقاطع مختلف برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

 

نرخ سود

مبالغ ( میلیون )/ مقاطع

بانک

ردیف

10%

5 تومان - کاردانی

10تومان- کارشناسی

20 تومان - ارشد

40 تومان -دکترا

ملی

1

8%

5 تومان - کاردانی

10تومان- کارشناسی

20 تومان - ارشد

40 تومان -دکترا

صادرات

2

3%

2.5  تومان - کاردانی

7.5 تومان- کارشناسی

10 تومان - ارشد

20 تومان -دکترا

مهر ایران

3

2%

2.5  تومان - کاردانی

7.5 تومان- کارشناسی

10 تومان - ارشد

20 تومان -دکترا

رسالت

4

 

دریافت وام ها با ثبت نام در سامانه ساجد      https://sajed.iau.ir

 

روابط عمومی واحد فومن و شفت