پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

 

 برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم بهمن 1399

نوبت دوم

نوبت اول

تاریخ

ورودی

ردیف

ساعت 22 الی 6 صبح

ساعت 15 الی 21

11 و 12 بهمن ماه

96 و ماقبل

1

ساعت 22 الی 6 صبح

ساعت 15 الی 21

13 و 14 بهمن ماه

97 و 98

2

ساعت 22 الی 6 صبح

ساعت 15 الی 21

25 ،26 و 27 بهمن ماه

فقط ورودی های 99

3

 

 

 

 

 

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم بهمن  1399 

نوبت دوم

نوبت اول

تاریخ

ورودی

ردیف

ساعت 22 الی 6 صبح

ساعت 15 الی 21

13 اسفند ماه

97 و ماقبل

1

ساعت 22 الی 6 صبح

ساعت 15 الی 21

14 اسفند ماه

98 و 99

2

 

 

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

***