پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی واحد فومن و شفت