حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

    با توجه به مراجعات مکرر دانشجویان درخصوص درس دانش خانواده، به اطلاع می رساند بر اساس بخشنامه های موجود، درس تنظیم خانواده و جمعیت از لیست دروس مقاطع کاردانی و کارشناسی کلیه رشته حذف و درس دانش خانواده جایگزین آن شده است. لذا کلیه دانشجویان ورودی سال92 و بعد از آن حتی درصورتی که در مقاطع تحصیلی قبلی خود درس تنظیم خانواده و جمعیت را گذرانده باشند نیز ملزم به اخذ  و گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت خواهند بود. بدیهی است دانشجویان ورودی 91 و ماقبل آن فقط درصورتی که درهیچیک از مقاطع تحصیلی قبلی و یا فعلی خود درس تنظیم خانواده را نگذرانده باشند نیاز به گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت خواهند داشت.