حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 ثبت نام و شروع انتخاب واحد: 98/11/05 لغایت 98/11/10

شروع کلاسها: 98/11/12

حذف و اضافه: 98/11/26 لغایت98/12/01

پایان کلاسها: 99/03/22

برگزاری امتحان: 99/03/24 لغایت 99/04/05

حوزه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت