حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

ابل توجه دانشجويان محترم؛

کلاسهای جبرانی دروس مربوطه استاد خانم پورصفر به شرح ذیل می باشد.

1- کــلاس انسان طبیعت معماری روز یکشنبه مورخ 1398/02/29 ساعت 07:45الی30 :09برگزار می گردد.

2-کــلاس زبان تخصصی روز یکشنبه مورخ 1398/02/29 ساعت 09:30الی 11:15برگزار می گردد.

3-کــلاس مقدمات طرح معماری 2روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01ساعت 11:15 الی 14:00 برگزار می گردد.