حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

کلاسهای جبرانی دروس مربوطه استاد خانم پورصفر به شرح ذیل می باشد.

1- کــلاس انسان طبیعت معماری روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 ساعت 09:00الی00 :11برگزار می گردد.

2-کــلاس زبان تخصصی روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 ساعت 11:00 الی 13:00برگزار می گردد.

3-کــلاس مقدمات طرح معماری 2روز چهارشنبه مورخ 1398/03/08 ساعت 11:15 الی 14:00 برگزار می گردد.