حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

كلاســهای درس زبان خارجه عمومی استاد خانم مصطفوی در روز چهارشنبه شنبه مورخ 1398/02/11 برگزار نمي گردد، ضمنا زمان كلاسهاي جــبراني دروس مربوطه اطلاع رساني خواهد شد.