حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

كلاس جبرانی درس مقررات ملی ساختمان  استاد آقای عباس شریف فردر روز سه شنبه مورخ 1398/02/10 از ساعت 17 الی 18:45برگزار مي گردد.