حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

کلاسهای جبرانی دروس مربوطه استاد خانم پورصفر به شرح ذیل می باشد.

1- کــلاس انسان طبیعت معماری روز یکشنبه مورخ 1398/02/22 ساعت 08:00الی 09:30برگزار می گردد.

2-کــلاس زبان تخصصی روز یکشنبه مورخ 1398/02/22 ساعت 09:30 الی 11:00برگزار می گردد.

3-کــلاس مقدمات طرح معماری 2روز یکشنبه مورخ 1398/02/22 ساعت 13:00 الی 15:00 برگزار می گردد.