حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجويان محترم؛

کلاسهای جبرانی دروس مربوطه استاد آقای ملیحی به شرح ذیل می باشد.

1- کــلاس تکنولوژی انتقال قدرت 2 روز چهارشنبه مورخ 1398/02/25 ساعت 09:15 الی 11:15 برگزار می گردد.

2-کــلاس مقاومت مصالح 2 روز چهارشنبه مورخ 1398/02/18 ساعت 09:15 الی 11:15 برگزار می گردد.

3-کــلاس طراحی اجزاء ماشین 1روز سه شنبه مورخ 1398/02/17 ساعت 09:00 الی 10:30 برگزار می گردد.

4-کــلاس طراحی اجزاء ماشین 1روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 ساعت 09:00 الی 10:30 برگزار می گردد.