حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 قابل توجه دانشجویان محترم:

تاریــخ امتحان ازمایشگاه پایگاه داده دانشجــویانی کــه واحـــد مربــوطه را با استاد خانم صفورا عاشوری اخذ نموده اند روز پنج شنبه  مورخ 1398/10/19 ساعت 10 صبح  میباشد. حضور دانشجویان در تاریخ  و ساعت مذکور الزامی می باشد و عدم حضور دانشجو در جلسه امتحان به منزله حذف درس تلقی می گردد.