حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دا